За нас

  • Print

Daedalus Online се занимава со спроведување на онлајн анкети за различни фирми од Романија, Европа или Соединетите Американски Држави во области како што се: претходно тестирање на ТВ реклами, лансирање на нови производи, мерење на задоволството на клиентите итн.

Daedalus Online реализира само онлајн анкети. Не сме вклучени на бил кој начин во промотивни активности, рекламирање или директен маркетинг. Сите наши напори се насочени кон добивање на статистички информации за субјектот кој се истражува.

Daedalus New Media Research е член на ESOMAR од 2012.

 Daedalus New Media Research е оператор на лични податоци, со број: 12502.