Систем на бодување

  • Print

За секоја пополнета анкета добивате oдреден број на поени во зависност од големината и тежината на анкетата.

Повремено, Daedalus New Media Research спроведува ажурирање на податоците (webcruiser).

Бројот на поени за овој тип на студии е помал (20 поени), а времето за пополнување на анкетата е неколку минути.

Должина на анкетата

Бр на поени за пополнетата анкета

До 3 минути 30
3-5 минути 40
6- 10 минути 50
11 - 15 минути 75
16 –20 минути 100
21- 30 минути 125
Над 30 минути 150

Доколку сте примиле покана да учествувате во одредена анкета, а по нејзиното пополнување добиете порака "Несоодветен профил", наградата е 20 поени.
Должината на прашалникот се одредува со претходни тестирања и претставува просек од комплетирање на повќе анкети. Доколку некој не ги исполнува условите за учество во анкетата (на пример не е возач на Ford), тогаш оваа личност ке добие 20 поени.

За секој кој ‘е учествува во студијата, системот автоматски ќе го ажурира бројот на поени во рок од 5 работни дена од завршувањето на анкетата.

Daedalus New Media Research го задржува правото во било кој момент да го промени системот на бодување, во согласност со барањата на пазарот. Информациите ќе можете да ги најдете на сајтот.